News and Events


KnowVU Stimuleringsprijs voor e-Learning door docenten Athena

06-07-2015

Het Kennisnetwerk Onderwijs VU (KnowVU) heeft 30 juni jl. de eerste KnowVU Stimuleringsprijzen ter waarde van €5.000,- uitgereikt.Sjirk-Jan Zijlstra en Eva Sugeng zijn verbonden aan het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze verzorgen onderwijs voor de bacheloropleiding Gezondheid en Leven. 

De twee docenten zijn heel blij met de prijs: “Na een succesvolle start met e-Learning binnen één cursus willen we deze wijze van doceren toepassen in meerdere cursussen. Studenten hebben aangegeven e-Learning een prettige manier van studeren te vinden, met name voor de lastig te begrijpen onderdelen. Een van de voordelen is dat e-Learning een positief leereffect heeft. We hopen door het aanbieden van de e-Learning als nieuwe onderwijsvorm het begrip van- en betrokkenheid bij de cursusonderwerpen te verhogen.” 

Ondanks de korte inzendtermijn waren er tien uitstekende inzendingen vanuit de hele VU en het VUmc. De jury onder leiding van Sjoerd Sinke en verder bestaande uit Studentalent 2014 Yussef Al Tamimi (RCH) en Eveline van Staalduine – Sulman (GGL), heeft twee winnaars uitverkoren. Marijke Leijdekkers (FBW) was met de reflectie-app de andere winnaar, naast Sjirk-Jan Zijlstra en Eva Sugeng. “De reflectie-app kan worden ingezet bij docentenopleidingen, maar ook bij het ontwikkelen van studievaardigheden van studenten”, aldus Leijdekkers. 

KnowVU Stimuleringsprijs voor e-Learning door docenten Athena


Posterprijs voor Marijke de Cock

24-02-2015

Marijke de Cock (Athena Instituut, sectie Gezondheid en Leven) heeft een posterprijs gekregen voor haar poster getiteld Early life exposure to endocrine disruptors and TSH levels in newborns – analysis of three European cohorts. “Ik ben blij met deze prijs,” zegt Marijke, “het is een leuke aanvulling op mijn CV.” De uitreiking vond plaats tijdens het congres Children: food and environment dat werd georganiseerd door het Childrens’ Health and Environment Network (CEHN). Het congres vond van 4 tot 6 februari 2015 plaats in Texas.

Marijke de Cock is op 4 december 2014 gepromoveerd op het onderwerp ‘Hormoonverstorende chemicaliën hebben invloed op gezondheid kind’. In haar proefschrift toonde zij aan dat stoffen waaraan een ieder dagelijks wordt blootgesteld ook het ongeboren kind bereiken en dat deze stoffen een ongunstig effect hebben op de hormonale functie en groei van de foetus en het jonge kind.

Jos van Roosmalen bijzonder hoogleraar ‘Safe Motherhood and Health Systems’

11/07/2014

Jos van Roosmalen bekleedt sinds 1 oktober de leerstoel Veilig Moederschap en Gezondheidssystemen aan de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de VU. Het is een aanstelling van één dag per week bij het Athena instituut voor een periode van twee jaar.

De faculteit stelt de leerstoel beschikbaar om onderzoek aan dit wereldwijd nijpende probleem, moedersterfte in het kraambed, te blijven garanderen. Tot 1 mei 2012 bekleedde Van Roosmalen de vergelijkbare leerstoel ‘Professor of national and international aspects of Safe Motherhood’ bij VU Medisch Centrum (EMGO).

Moedersterfte kan alleen worden teruggedrongen wanneer prioriteit wordt gegeven aan het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van (verloskundige) gezondheidszorgsystemen. Van Roosmalen pleit voor de introductie van de 'audit' als instrument ter verbetering. Met deze vorm van onderzoek wordt inzicht verkregen in de verschillende factoren die bijdragen aan het optreden van complicaties. Het uiteindelijke doel is tijdige herkenning van problemen en onmiddellijke doorverwijzing naar een goed functionerend gezondheidscentrum. Hiervoor is een naar buiten gerichte blik op de samenleving als geheel nodig (ectoscopisch) van zowel politici als artsen en verloskundigen.

In 2013 overleden naar schatting 292.982 vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap, bevalling of in het kraambed. In hogere inkomenslanden sterven 9 vrouwen per 100.000 levendgeborenen tegenover 450 elders op de wereld. In het gebied beneden de Sahara in Afrika ligt de moedersterfte zelfs op 905 per 100.000 levendgeborenen. Er is geen andere gezondheidsindicator waarbij deze verschillen zo groot zijn. De Verenigde Naties heeft het reduceren van moedersterfte benoemd tot één van de acht Milleniumontwikkelingsdoelstellingen. Tot nu toe blijkt wel winst te zijn geboekt, echter nog veel te weinig. Verloskunde draait in de Westerse wereld toch vaak meer om het kind dan de moeder.

Start of MPA-program in Chennai, India

Together with TISS (Tata Institute of Social Sciences, Mumbai) and The Banyan (Chennai) Athena Institute started the Institute of Mental Health, Social Sciences and Transdisciplinary Research (IMHST) in 2013. In this context, a need for capacity building in the Indian context was identified, in particularly for leadership and innovation in (mental) health care and beyond. Our master programme Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health & Life Sciences was considered suitable to contribute to developing leadership and (social) innovation in this area. We now have a license agreement with TISS, and since August 2014 the MPA programme is offered to students at the IMHST in Chennai.

We are very excited about all the opportunities this offers, not only for strengthening the knowledge and capacity base for leadership and innovation in India, but also opportunities for sharing lectures (online and real life), and for student exchanges between Chennai and Amsterdam.

We would like to thank all involved in making this possible at the VU and in India.

In Memoriam: Prof.dr. Joep Lange

07/22/2014

Joep LangeOnze studenten en de medewerkers van Athena zijn diep geschokt en bedroefd door de tragische dood van onze dierbare collega Prof.dr. Joep Lange (hoogleraar infectieziekten AMC en directeur Amsterdam Institute for Global Health and Development - AIGHD), waarmee we al vele jaren nauw samenwerken.

We zijn als Athena/VU (naast AMC en UvA) één van de drie oprichters van het AIGHD. Joep Lange was de drijvende kracht achter (de oprichting van) het ambitieuze instituut. Daarnaast werkten we nauw samen in de research master Global Health. Als boegbeeld van HIV onderzoek inspireerde en begeleidde Joep Lange masterstudenten, tijdens stages en in de collegezaal. Het is moeilijk te bevatten dat Joep er niet meer is en we zullen hem heel erg missen.

Joep, rust zacht.

Jouw dierbare collega's.

 

VU-master properly assessed by NVAO: ‘Good’

05/27/2013

The master's programme “Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences” of the VU (Athena Institute) was assessed by the Dutch-Flemish Accreditation Organization (NVAO) as 'Good'.

The aim of the programme is to train students to explore solutions to complex societal issues related to health. When it comes to ​​'intended learning qualifications' and 'assessment and achieved final qualifications' the programme scores 'good'. In terms of 'teaching environment' the programme receives the judgment of'excellent'.

The NVAO is particularly pleased with the strong motivation and commitment of the teachers and argues that programme does an interesting effort to create a new discipline that bridges the gap between science, engineering and social sciences. In addition, the NVAO assesses the guidance of the students as particularly strong: “The teaching staff is very motivated and engaged. They effectively succeed in the learning process of the students. Also the preparation for the labor market is excellent.” The graduates have very good opportunities at the labor market.

Click here to read the official press release (in Dutch).

Oratie Jacqueline Broerse

05/28/2013

Jacqueline Broerse spreekt op 7 juni 2013 om 15.45 uur haar oratie uit getiteld: Naar een inclusief innovatieproces in de gezondheids- en levenswetenschappen.

Diverse groepen uit de samenleving, zoals patiënten, migranten en armen profiteren vaak veel minder van nieuwe innovaties. Jacqueline Broerse (Athena Instituut) belicht in haar oratie het onderzoek naar het realiseren van een meer responsief onderzoekssysteem zodat innovaties worden ontwikkeld die daadwerkelijk aansluiten bij verschillende behoeften in de maatschappij.

Wetenschap en technologie leveren enerzijds een indrukwekkende bijdrage aan de economische groei en een betere gezondheid en levensstandaard van miljoenen mensen, maar geven anderzijds ook aanleiding tot ethische vragen en vaak onvoorziene negatieve gevolgen voor mens en milieu. Kwetsbare groepen, profiteren vaak veel minder van onderzoeksuitkomsten. Voor sommige problemen vindt überhaupt geen innovatieontwikkeling plaats, zoals het geval is bij littekenjeuk bij brandwonden en vermoeidheid bij reuma.

Het Athena instituut van de VU is al jaren succesvol in onderzoek naar een meer inclusief innovatieproces, waarin onder andere kwetsbare groepen actief worden betrokken. Het resultaat is de Interactive Learning and Action (ILA) benadering. In haar oratie gaat Broerse in op de resultaten van dit onderzoek. Hieruit blijkt dat kwetsbare groepen goed in staat zijn hun behoeften als onderzoeksprioriteiten te verwoorden. Toch worden deze onderzoeksprioriteiten niet automatisch opgevolgd. Het past vaak niet bij de disciplinaire structuur en trends in de wetenschap. Daarom richt de leerstoel van Broerse zich op onderzoek naar het realiseren van een meer responsief onderzoekssysteem. Daarvoor ontwikkelt Broerse innovatieve communicatiemethoden die bijdragen aan het organiseren van een effectieve dialoog tussen wetenschappij en maatschappij.

Broerse levert ook een belangrijke bijdrage aan de research master Global Health en de master Management Policy Analysis and entrepreneurship die bij de recente heraccreditatie een uitmuntende beoordeling ontving.

MSc opleiding MPA goed beoordeeld door NVAO

05/17/2013

De masteropleiding Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences van de VU (Athena Instituut) is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld als ‘goed’.

Het doel van de opleiding is studenten op te leiden die de oplossing van complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid dichterbij kunnen brengen. Op het gebied van ‘beoogde eindkwalificaties’ en ‘toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties’ scoort de opleiding ‘goed’. Qua ‘onderwijsleeromgeving’ krijgt de opleiding zelfs het oordeel ‘excellent’.

De NVAO is met name te spreken over de sterke motivatie en grote betrokkenheid van de docenten en vindt dat de opleiding een belangwekkende inspanning doet om een nieuwe discipline te creëren die de brug slaat tussen natuurwetenschappen, techniek en maatschappijwetenschappen. Daarnaast beoordeelt de NVAO de studiebegeleiding van de studenten als bijzonder sterk: “Deze draagt zeer effectief bij aan het leerproces van de studenten en aan hun voorbereiding op de beroepspraktijk”. Verder hebben afgestudeerden zeer goede mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Athena Institute report on animal policy goes to the Lower House

06/18/2012

Under the guidance of Prof. Tjard de Cock Buning, the Athena Institute in collaboration with the Van Hall Larenstein University of Applies Sciences have written a report drawing attention to animal-oriented values and the treatment of animals in the Netherlands.

KoeUnder the guidance of VU University Amsterdam Professor Tjard de Cock Buning, the Athena Institute of the Faculty of Earth and Life Sciences at VU University Amsterdam in collaboration with the Van Hall Larenstein University of Applies Sciences have written a report drawing attention animal-oriented values and the treatment of animals in the Netherlands. The State Secretary of Economic Affairs, Agriculture and Innovation, Henk Bleeker, presented this report to the Dutch Lower House last week.

The report ‘Thinking about Animals: animals and things, blessing and care’ has been commissioned by the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation. Written as an aid to formulating animal policy, the report is an initial analysis of trends in moral views in the Netherlands regarding the treatment animals, now and in the future. The research describes the contemporary public view of the treatment of animals, names the societal themes that are at play when it comes to animals and also details the expected developments of these themes over the next twenty years.

De Cock Buning and his colleagues mapped out the diversity and contradictions of animal-oriented values. They also illustrate the tension between affectivity and use in human-animal relationships. In addition, ‘Thinking about animals’ also discusses whether other hot topics can be expected due to societal, technological and policy changes.


Rapport Athena Instituut over dierenbeleid naar Tweede Kamer

06/18/2012

Onder leiding van VU-hoogleraar Tjard de Cock Buning schreef het Athena Instituut samen met Hogeschool Van Hall Larenstein een signalerend rapport over dierenwaarden en -omgang in Nederland.

Onder leiding van VU-hoogleraar  Tjard de Cock Buning schreef het Athena Instituut van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam  in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein  Leeuwarden een signalerend rapport over dierenwaarden en -omgang in Nederland. Staatssecretaris Bleeker heeft dit rapport vorig week aan de Tweede Kamer aangeboden.

Dit rapport Denken over Dieren: dier en ding, zegen en zorg is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie en beschrijft een eerste trendanalyse (nulmeting) van morele opvattingen in Nederland over de omgang met dieren, nu en in de toekomst ten behoeve van het dierbeleid. Dit onderzoek beschrijft de hedendaagse publieke opvattingen over de omgang met dieren, benoemt de maatschappelijke thema’s die in de verschillende dierpraktijken spelen en bespreekt de verwachte ontwikkeling van deze thema’s in de komende twintig jaar.

De Cock Buning en zijn collega’s brachten de diversiteit en tegenstellingen van diergeoriënteerde waarden in kaart en geven een beeld van de spanning tussen affectiviteit en het nut in de mens-dier relaties. Daarnaast onderzochten zij of er hot issues opkomen in het ‘Denken over dieren’ die door de maatschappelijke, technologische en beleidsmatige veranderingen te verwachten zijn.

Het volledige rapport is hier te lezen.