Vitaal Platteland

Introductie

Nederland staat voor grote opgaven op het terrein van voedselproductie, klimaat, waterveiligheid, circulaire economie, biodiversiteit en energie. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende, regiospecifieke benadering van onder meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van leefomgeving en water. Een benadering waarin bestuurslagen samenwerken, met elkaar en met andere maatschappelijke partijen. Daarom hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen geslagen met het  Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Het programma ondersteunt 15 gebieden in hun zoektocht bij de realisatie van hun ambities voor het gebied.

Samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voert het Athena Instituut een lerende evaluatie uit van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP). Het doel van de lerende evaluatie is samen met betrokken partijen uit deelnemende regio’s en het programma te leren over de wijze waarop de ambitie van het IBP VP in de praktijk vorm krijgt.

Methode

Voor het IBP VP hebben we ‘de onderzoeksmethodiek voor het evalueren van transformerend leren en handelen’ ontwikkeld. Bij ‘evalueren’ gaat het om reflectie te geven op de samenhang tussen (1) de ambities die betrokkenen van een gebied en van de programmaorganisatie hebben, (2) de barrières die zij ondervinden bij het realiseren van die ambities en (3) de acties die zij ondernemen om ambities te realiseren, kansen te benutten en barrières weg te nemen. De onderzoeksmethodiek helpt om te kunnen evalueren of het programma in haar opzet slaagt. Behalve als evaluatie-instrument voor de onderzoekers, is het kader ook een hulpmiddel voor de betrokkenen in de gebieden om hun werkwijze in beeld te brengen en daarop te reflecteren.

De lerende evaluatie vindt plaats in een aantal leercycli. Het evaluatiekader, uitkomst van de eerste cyclus, wordt in de programmaperiode tot voorjaar 2021 toegepast.