A Broader Mind – Community Service Learning

Brochure A broader mindDe VU wil haar studenten de mogelijkheid bieden om zich op academisch, persoonlijk en maatschappelijk vlak, breder te ontwikkelen: studenten toerusten om in deze wereld succesvol en betekenisvol te kunnen zijn. Dat vraagt van studenten o.a. dat zij nadenken over wie ze zijn, hoe ze naar de wereld en hun rol in de samenleving kijken en hoe ze zich tot anderen verhouden. Binnen A Broader Mind leren studenten onder meer een maatschappelijk vraagstuk vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines te benaderen, zetten zij via Community Service Learning hun kennis in voor het oplossen van prangende maatschappelijke vraagstukken en leren zij persoonlijke vaardigheden zoals samenwerken over grenzen heen, open en scherp debatteren, reflecteren op eigen perspectieven, normen en waarden en het omgaan met druk en stress.

A Broader Mind bestaat uit drie onderdelen:

1. Ontwikkelen van een VU-brede A Broader Mind Course waarin persoonlijke en academische ontwikkeling, maatschappelijke interactie en de reflectie hierop een plek krijgt binnen het bachelor onderwijs.
2. Het uitbreiden van de activiteiten op het gebied van Community Service Learning waarin ook het wetenschappelijke perspectief wordt geïntegreerd.
3. Het ontwikkelen en uitvoeren van een longitudinaal onderzoek om de lange termijn effecten van de A Broader Mind op de VU-alumni te meten.

Meet and Match
Foto Advalvas: Tijdens een Meet&Match bijeenkomst bij het stadsdeel Nieuw-West werd gekeken hoe studenten aan de slag kunnen met het thema ‘eenzaamheid’. Lees het artikel

Het Athena Instituut is de trekker van onderdeel 2: Community Service Learning (CSL). CSL is een onderwijsvorm waarbij studenten hun academische vaardigheden inzetten bij het oplossen van actuele, maatschappelijke vraagstukken. Belangrijke onderzoeksvragen zijn wat voor CSL activiteiten gedaan kunnen worden met grote groepen studenten, wat de leerlijn voor CSL activiteiten is, hoe we CSL zo kunnen vormgeven dat het een meerwaarde heeft voor alle partijen. Daarom willen we binnen het programma van A Broader Mind:

De ontwerpprincipes voor CSL identificeren op het niveau van samenleving, docent, en organisatie en voor het meten van de impact van CSL. Hiervoor wordt een literatuurstudie gedaan en worden de huidige activiteiten binnen opleidingen van de VU, waarbij studenten samen werken met maatschappelijke partners, in kaart gebracht.

Drie pilotstudies uitvoeren binnen bestaande opleidingen van de VU. Op basis van een literatuurstudie, een analyse van de huidige activiteiten en de pilotstudies zal een CSL-framework ontwikkeld worden voor het doorontwikkelen van de CSL-activiteiten binnen de VU.

De samenwerking met maatschappelijke partners verder uitbouwen op basis van het CSL-framework.

Een CSL-Learning community ontwikkelen zodat de kennis en ervaring op gebied van CSL wordt gedeeld en docenten die CSL in hun onderwijs willen inpassen kunnen worden ondersteund, mede op basis van bestaande ervaringen op gebied van CSL.

CLS Learning Community
Een impressie van de 2e bijeenkomst van de CSL-Learning community waarin docenten kennis en ervaring uitwisselen met als gastspreker Prof. dr. Robert Bringle.

Voor meer informatie of vragen over Community Service Learning kunt u contact opnemen met communityservice@vu.nl. Trekker van het onderzoek is professor Marjolein Zweekhorst (m.b.m.zweekhorst@vu.nl), hoogleraar innovatie en educatie bij de bèta-faculteit, Athena Instituut. 

Voor meer informatie meer informatie over het gehele A Broader Mind project kunt u deze pfd bekijken.